Mô-đun loại 32

LOẠI 32 CHẾ ĐỘ (Hoa Kỳ)

TYPE 32 MODULES

Ổ cắm đôi USA U1 (69 * 36mm)

Ổ cắm đôi USA U2 (69 * 36mm)

Ổ cắm đôi USA (GFCI) U3 (69 * 36mm)

TYPE 32 MODULES 02

Ổ cắm 15A TR U4

Ổ cắm 20A TR U5

Ổ cắm song công 15A U6

Ổ cắm song công 15A WR U7

TYPE 32 MODULES 03

25A GFCI U8

20A GFCI U9

Đôi 2.1A USB + 15a sockdet Duplex U10

Ổ cắm đôi 2.1 usb + 20A U11

TYPE 32 MODULES 04

Đôi 2.1A USB + Đơn 15A U12

4 usb, 4 cổng U13

HDMI + FCA U14

HDMI + 3 FCA U15